8/23/2021

Download Linksom Technologies

  1. Download Linksom Technologies Pvt Ltd
Download Linksom TechnologiesLinks

LINK’EM is committed to bringing Apple products and solutions to the Egyptian market, in a professional and customer friendly environment LINK'EM is a company specialized in Apple products and technologies. Was established in 2009 started with only one branch mainly to sell Apple products, accessories and software solutions. We are a highly specialized team with over 20 combined years of experience in technology services and customized solutions to meet the needs of an ever- changing market. Free microsoft template download center. By reducing the strain of managing support functions, staffing, and day-to-day operations, your business can concentrate on core areas of growth.

Wanneer de afstelboutrechtsomgedraaid wordt, [..]
neemt de veerspanning toe en wanneer de afstelbout linksom gedraaid wordt, neemt de veerspanning af.
[..] bolt is turned clockwise, the spring tension [..]
increases, and when it is turned counterclockwise, the spring tension decreases.
Draai de keuzeschakelaarrechtsomnaar de gewenste tijd tussen 1 min. en 20 min.
Rotate the selector switch clockwise to the desired time between 1 min. and 20 mins.
Rechtsomverhoogt het volume, en linksom verlaagt het volume.
Clockwise increases the volume and counterclockwise decreases it.
[..] antenne op de aansluiting aan de bovenkant van de zendontvanger door de antenne aan de onderkant vast te houden enrechtsomvast te draaien.
images.kenwood.eu
Screw the antenna into the connector on the top of the transceiver by holding the antenna at its base and turning it clockwise until secure.
De instelling wordt gemeten volgens het aantal 'klikken' linksom van
[..] de stelschroef vanuit de positie volledigrechtsom(hardst).
[..] clicks anti-clockwise from the fully clockwise (hardest) position.
assets1.triump..rcycles.com.au
[..] het mogelijk om het signaal hoog of laag in te stellen als de uitgangsasrechtsomroteert.
watson-marlow.it
The screens allow the signal to be set high or low when the output shaft rotates clockwise.
Breng het batterijdeksel weer aan en vergrendel het door de schroef
[..] een kwartslagrechtsomte draaien.
Replace the battery cover and lock it by turning the
[..] screw a quarter of a turn clockwise.
[..] draait de wagonrechtsomom de verticale [..]
voertuigas.
[..] wagon rotates clockwise around the vertical [..]
vehicle axis.
[..] draai de sleutelrechtsom.
assets1.triumphmotorcycles.nl
[..] and turn the key clockwise.
assets1.triumph..torcycles.co.uk
[..] het logische signaal waarmee het toerental in derechtsomrichting wordt begrensd.
download.sew-eurodrive.com
Defines the source of the logic signal used to limit speed in forward direction.
[..] holle weg aan uw rechterhand die naar beneden loopt en aan het einde kunturechtsomrondom het huis wandelen, of linksaf en het 'hameau ' bekijken.
micazu.nl
For this you will see a sunken road on your right which runs down and at the end you walk clockwise around the house, or left and the 'hamlet' view.
[..] draai de sleutelrechtsom.
cafitessesupport.com
[..] lock and turn clockwise.
cafitessesupport.com
Door de trimmerrechtsomte draaien, wordt de gevoeligheid verhoogd.
Turning the trimmer in clockwise direction increases the sensitivity.
[..] niet verder gekanteld maar zijn de voorste wielstellen door hetrechtsomdraaien van de wagon5 rechts naast de spoorstaaf terechtgekomen.
onderzoeksraad.nl
The wagon did not tilt further, but the front wheel sets ended up to the right of the rail, due to the turning of the wagon5to the right.
[..] waarde dan 5 l/h wordt weergegeven, de potentiometer langzaamrechtsomdraaien (lagere waarden) tot '0' wordt weergegeven.
multi-instruments.nl
If a higher value than 5 l/h is displayed, turn the potentiometer slowly clockwise (lower values) until '0' is displayed.
[..] afbeelding 90 graden met de klok mee(rechtsom).
graphics.kodak.com
Rotates the image 90 degrees clockwise (right).
Draairichting:rechtsom kijkrichting van boven [..]
naar beneden (aangegeven met een pijl op het lantaarnstuk en de koppeling).
Direction of rotation: clockwise looking at the pump [..]
from the top down (marked with an arrow on the adapter and on the coupling).
[..] dat de familie in Spanje wordt benaderd vanuit de uitdrukkelijke doelstelling om die toestemming linksom ofrechtsomte verkrijgen (Matesanz 2003106 ).
ceg.nl
However, it is generally known that Spanish families are approached with the specific aim of obtaining consent one way or the other (Matesanz 2003106).
[..] draaien linksom om te openen enrechtsomom te sluiten.
mogas.com
[..] turned counter clockwise to open and clockwise to close.
mogas.com
Bij pompen van het type UNIBLOCK-GFC moet de motoras vanuit de richting van de motorafdekkingrechtsomdraaien.
In pumps of the UNIBAD-GFC series, the motor shaft has to rotate clockwise from the direction of the motor cover.
Er is reden genoeg om optimistisch te zijn: linksom ofrechtsom,er komt een structurele onderhoudsmarkt.
There is good cause for optimism: to the left or to the right, a structural maintenance market will take shape.
[..] indraaien en 90°rechtsomdraaien (gleuf [..]
staat verticaal).
[..] underneath the key 5 and turn it 90° to the right [..]
(the slot stands vertically).
T Schroef de Profi stoomspuit met de meegeleverde sleutelrechtsomeraf.
T Using the spanner provided, unscrew the professional steam lance clockwise.
[..] met de wijzers van de klok mee(rechtsom)van de aandrijfas losdraaien.
gutbrod-online.eu
Unscrew line head (7) clockwise (to the right) off the drive shaft.
In het geval van bedieningsorganen die andere parameters besturen, moet de bewegingsrichting van het orgaan overeenkomen met gangbare gebruiken zoals bijvoorbeeld het gebruik dat hetrechtsomdraaien van een orgaan de waarde van de desbetreffende parameter verhoogt en dat linksom draaien de waarde verlaagt.
In the case of control devices controlling other parameters, the direction of movement of the device should correspond to commonly accepted conventions such as, for example, the convention that turning a device clockwise increases the value of the parameter concerned and turning the device anti-clockwise reduces it.
5. Vergrendel het filter op zijn plaats door de hendelrechtsomin de stopstand te draaien.
5. Lock the filter in place by turning the handle clockwise to the stop position.

Download Linksom Technologies Pvt Ltd

Wanneer de afstelbout rechtsom gedraaid wordt, neemt de veerspanning toe en wanneer de afstelboutlinksomgedraaid wordt, neemt de veerspanning af.
When the adjustment bolt is turned clockwise, the spring tension increases, and when it is turned counterclockwise, the spring tension decreases.
Draai de bougie met een bougiesleutellinksomuit.
Unscrew spark plug to the left with a spark plug wrench.
[..] aantal 'klikken'linksomvan de stelschroef [..]
vanuit de positie volledig rechtsom (hardst).
[..] adjuster clicks anti-clockwise from [..]
the fully clockwise (hardest) position.
[..] frequentie enlinksomdraaien verlaagt [..]
de frequentie.
[..] frequency and counter-clockwise decreases [..]
the frequency.
Door de motorknoplinksomin de gewenste stand te draaien zal de brander ontsteken en kan men de vlamhoogte regelen.
By turning the motor-knob anti-clockwise to the desired position, the burner will ignite and the flame height can be controlled.
Door de knop rechtsom oflinksomte draaien, kan de lenĆ densteun in twee richtingen tegelijk worden versteld (hoogte en diepte) en in de gewenste stand worden gezet.
By turning the knob clockwise or counter clockwise the lumber support can be adjusted in two directions at same time (height and depth) to the desired position.
Legt de bron van delinksom-opdracht vast waarmee de richting van de motorrotatie wordt omgekeerd.
Defines the source of the Reverse command, which reverses the direction of motor rotation.
Tel altijd het aantal slagenlinksomvanuit een volledig ingeschroefde positie en stel beide vorken af op dezelfde instellingen.
Always count the number of anti-clockwise turns from the fully clockwise position and set both forks to the same settings.
Rechtsom verhoogt het volume, enlinksomverlaagt het volume.
Clockwise increases the volume and counterclockwise decreases it.
[..] as, 90 gradenlinksom,waarna de staart [..]
de grond raakte (zie figuur 6).
[..] ninety degrees left around the top [..]
axis before the tail struck the ground (see figure 6).
[..] een schroevendraaier o.i.d. in de opening op de agitator (zie afbeelding) en draai deze voorzichtiglinksom.
asko.be
Insert a screwdriver or the like into the hole on the agitator as illustrated and carefully pry to the left.
Draai vanuit deze positie de afstelbout voor de hoogste versnelling één slaglinksomzodat altijd ruimte voor overslag wordt behouden.
From this position, turn the top adjustment bolt counterclockwise one turn so that an over-stroke allowance can always be maintained.
Het is echter algemeen bekend dat de familie in Spanje wordt
[..]
benaderd vanuit de uitdrukkelijke doelstelling om
[..] die toestemminglinksomof rechtsom te [..]
ceg.nl
[..]
that Spanish families are approached with the specific aim of
[..] obtaining consent one way or the other (Matesanz [..]
ceg.nl
In het geval van bedieningsorganen die andere parameters besturen, moet de bewegingsrichting van het orgaan overeenkomen met gangbare gebruiken zoals bijvoorbeeld
[..] [..] draaien van een orgaan de waarde van de desbetreffende parameter verhoogt en datlinksomdraaien de waarde verlaagt.
fusacon.nl
In the case of control devices controlling other parameters, the direction of movement of the device should correspond to commonly accepted conventions such as, for example,
[..] [..] turning a device clockwise increases the value of the parameter concerned and turning the device anti-clockwise reduces it.
fusacon.nl
– Moer tegen de wijzers van de klok(linksom)stevig vastdraaien – draaimoment 37 Nm.
Tighten nut firmly anti-clockwise (to the left) – tightening torque 37 Nm.
De poelie moetlinksomdraaien (in de richting van de poelie gezien).
The belt pulley must turn anti-clockwise (looking at the belt pulley).
1. Zoek het batterijklepje achterop de monitor en draai ditlinksom(bijvoorbeeld met een munt) om de klep en de batterij te verwijderen.
Locate the battery cover on the back of the monitor, and then twist the cover anticlockwise (e.g. by using a coin) to remove the cover and battery.
[..] aantal klikkenlinksomvanuit de volledig [..]
ingeschroefde positie, waarbij de eerste stop (klikpositie) wordt geteld als nul.
[..] number of clicks anti-clockwise from [..]
the fully clockwise position noting that the first stop (click position) is counted as zero.
[..] optimistisch te zijn:linksomof rechtsom, [..]
er komt een structurele onderhoudsmarkt.
[..] optimism: to the left or to the right, [..]
a structural maintenance market will take shape.
Deze tijd wordt ook gebruikt als de tijd om de motorlinksomte laten draaien wanneer venster 65=2.
This time is also used as the time to run the motor in the reverse direction when window 65=2.
Daarbij heeft een positief voorteken een beweging rechtsom en een negatief voorteken een beweginglinksomtot gevolg.
In this case, a positive sign produces movment to the right, a negative sign produces movement to the left.
Door de trimmerlinksomte draaien, wordt de gevoeligheid verlaagd.
Turning the trimmer in counterclockwise direction reduces the sensitivity.
De positieve rotatierichting islinksomvoor een bewerkingsvlak in de negatieve gereedschapsas-richting gezien.
Positive direction of rotation is counterclockwise if the working plane is viewed in the negative tool axis direction.
Door de bedieningsknoplinksomin de gewenste stand te draaien ontsteekt men de [..]
interfocos.com
The burner is ignited by turning the knob anti-clockwise to the desired setting.
2. Draai de instelknoplinksomom de druk op de vloer te verhogen.
Turn the adjustment knob anticlockwise to increase drum pressure on the floor.
[..] interactief gebruiken: U kunt inzoomen en uitzoomen (de schaal vergroten of verkleinen), u kunt de kaarten omhoog kantelen en omlaag, enlinksomof rechtsom draaien.
alpine.be
You can use digital maps interactively: you can zoom in and out (increase or decrease the scale), you can tilt them up and down, and rotate them left and right.
Gloei‐ lamp iets in lamphouder duwen,linksomdraaien, verwijderen en nieuwe gloeilamp [..]
chevrolet.nl
Push bulb into socket slightly, rotate anticlockwise, remove and renew bulb.
Als exact '0' wordt weergegeven (want er kunnen ook
[..] [..] potentiometer langzaamlinksomdraaien (hogere waarden) [..]
tot een hogere waarde dan nul is
[..]
ingesteld en vervolgens langzaam rechtsom draaien tot '0' wordt weergegeven.
[..]
values can also be set), turn the
[..] potentiometer slowly counterclockwise (higher values) [..] [..]
and then turn slowly clockwise until '0' is displayed.
4. Stel alle voetjes: draai rechtsom om de vaatwasser hoger te stellen enlinksomvoor lager.
4. Adjust all feet by turning them clockwise to raise or anticlockwise to lower the dishwasher.
Schroef het zwarte handvat danlinksomlos en trek het zeer voorzichtig naar achteren over de kabel tot de batterij [..]
eijkelkamp.com
Unscrew the black handgrip anticlockwise and pull it back very carefully over the lead until the battery is exposed.